Szukaj!

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu
teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
4. Podstawowe definicje mają następujące znaczenie:
1) Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego;
2) Sprzedawca lub Usługodawca – LUENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ul. Płyćwianska 3/3 02-713 Mokatów Warsaw, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodaarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700762, NIP 5272825131, REGON 368593791, kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN.
3) Klient lub Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
6) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis – Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.luena.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu
sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza Internetem;
7) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
8) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
9) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
10) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;
11) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
12) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych  wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.
13) Siła wyższa - to nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron zdarzenie, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części lub na określony czas, któremu nie można było zapobiec lub przeciwdziałać z należytą starannością (np. wojny, strajki, zwolnienia, braki w surowcach lub energii, zakłócenia w pracy fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska naturalne, epidemie, stany nadzwyczajne).


II. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres Ul. Płyćwianska 3/3 02-713 Mokatów Warsaw,
adres poczty elektronicznej hello@luena.pl. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
1) Sklep Internetowy,
2) Newsletter,
3) Konto.
3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta
poczty elektronicznej.
5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet  i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
8. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.


III. DANE OSOBOWE

1. Sprzedawca przekazuje dane osobowe przekazane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i swobodny przepływ tych danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zwane dalej "rozporządzeniem"). W szczególności:

1) Sprzedawca zapewnia, że ​​dane te są:

(a) przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób uczciwy i przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

(b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i zgodnych z prawem celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

(c) odpowiednie, stosowne i ograniczone do tego, co jest niezbędne do celów, dla których są przetwarzane;

(d) prawidłowe i, w razie konieczności, aktualizowane;

(e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane są przetwarzane;

(f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub zniszczeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych, 2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, stosownie do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda klientów lub wystąpienie innego warunku uprawniającego do przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem. 

3. Sprzedawca gwarantuje wykonywanie praw osób, których dane osobowe przetwarzane są na warunkach wynikających z odpowiednich postanowień, w tym osób uprawnionych do: 

1) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych; 

3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, aktualizowania, prostowania lub usuwania; 

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania; 

5) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego i korzystania z innych środków prawnych w celu ochrony swoich praw. 

4. Osoba, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarza je wyłącznie na podstawie zgody Sprzedawcy lub umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy. 

5. Sprzedawca zapewnia, że ​​nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom niż upoważnione na mocy obowiązującego prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskieIV. INFORMACJE DODATKOWE


§ 1 Konto.

1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy.

§ 2. Newsletter

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.
4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@luena.pl lub przez wypisanie się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

V. SPRZEDAŻ


§ 1. Towary

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
3. Gwarancja na Towary nie jest udzielana, usługi posprzedażowe są wyłączone.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).
3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu i przetwarzania danych osobowych w celach związanych z realizacją Umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia realizację Zamówienia. Klient może złożyć dodatkowe oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów statystycznych, marketingowych i promocyjnych, otrzymywania Newslettera.
5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamów i zapłać”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 2 dni roboczych.
8. Wszystkie Towary przedstawione na stronie internetowej sklepu są Towarami dostępnymi. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że dany Towar nie będzie dostępny. W takiej
sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania Zamówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja Zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania na Zamówienie, anulowanie całości Zamówienia).

9. W przypadku prośby o udokumentowanie transakcji w postaci faktury, Klient podaje niezbędne dane, a wskazanie numeru NIP Klienta do faktury powinno nastąpić najpóźniej w momencie składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych, w tym NIP.
103 W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, co może mieć miejsce w przypadku działania siły wyższej lub z innych przyczyn, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta drogą mailową lub telefoniczną. W takim przypadku Konsument może zrezygnować z wykonywania umowy, a Sprzedawca zwróci Konsumentowi zapłacone kwoty. W innych przypadkach realizacja zamówienia zostaje odroczona o czas trwania przeszkody.

§ 3. Płatności

1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu
stron.
2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
3. Klient może dokonać płatności za pośrednictwem systemu płatności PayU - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu PayU. Pobranie należności następuje w momencie akceptacji transakcji przez operatora płatności.
4.Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i dostarcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają dostawy, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 5 ust. 2 pkt 8 Regulaminu.
proszę dokonać zmiany w swoich dokumentach
aktualizacja 19.07.2020 
5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

§ 4. Dostawa

1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta.
3. Klient nie może dokonać odbioru osobistego Towaru
4. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Sprzedawca wskazuje, że:
1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:
1) wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
a) Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;
c) Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
2) Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;
3) Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
4) Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
5) jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;
6) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi,
jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru;
7) uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:
a) żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę  niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
8) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.


VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
1) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
3. Konsument może sformułować treść oświadczenia o odstąpieniu od umowy samodzielnie lub też skorzystać z gotowego wzoru.
4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania. Towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania.
5. Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na następujący adres:

Luena sp. z o.o
Ul. Sarmacka 1A/55

02-972 Warsaw

Konsument może dokonać zwrotu również osobiście.
6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.
7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

VIII. WYMIANA TOWARÓW

1. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych Towarów.
2. Klient będący Konsumentem może jednak zwrócić Towar, a następnie złożyć i opłacić nowe zamówienie.

IX. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady Towaru na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Luena sp. z o o. 

Płyćwianska 3m3, 02-713 Warszawa.
W przypadku reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Sprzedawcę reklamacje można również wysyłać na następujący adres:hello@luena.pl.
3. Składając reklamację Towaru Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy reklamowy Towar oraz podać: imię, nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu, żądanie Klienta.
4. Składając reklamację usług świadczonych przez Sprzedawcę Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie wyznaczając ku temu odpowiedni termin, nie później jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
6. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. W takim przypadku reklamacja powinna zawierać
również dokumentację fotograficzną. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
7. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
8. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

9. Klient będący konsumentem w rozumieniu ar. 22 1 Kodeksu Cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami;
3) możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

X. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej http://www.luena.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie,
reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony http://www.luena.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów